دل نوشته

When you're happy

“When you’re happy, you enjoy the music but when you’re sad, you undestand the lyrics.”

Frank Ocean

دل نوشته

قهوه داغ

قهوه داغ

هیچکس رو در زندگیمون ملامت نکنیم چون آدمای خوب برامون شادی میارن و آدمای بد، تجربه!

بدترینها عبرت میشن، بهترینها خاطره!

*

هرگز تسلیم نشو!

چون معجزه ها هر روز رخ می دن! شاید فردا روز تو باشه!

*

مهم نیست کی تو رو آزرده یا خرد کرده!

مهم اینه که کی همیشه همراهت بوده و باعث شده دوباره لبخند بزنی!

دل نوشتهعمومی

لذت بردن را يادمان ندادند!

لذت بردن را یادمان ندادند!

از گرما می نالیم، از سرما می نالیم،

در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض میکنیم.

تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و در آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!

غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند…

دل نوشته

ساده بودن

انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم…..و گرنه بد بودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست……

بلد بودن نمیخواهد…..!!!
همه چیز که بازیچه نیست……

این را پروانه ای میگفت که بالهایش در دست کودکی جا مانده بود…..!

ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ…….!!!

ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ……..

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ……!

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ……..

ﺧـــﻮﺏ……..ﮔـــــــﺮﻡ………

ﻣﻬـــــﺮﺑﺎﻥ………

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ……..

ﺑـد……..ﺳــــﺮﺩ…….

ﺗﻠـــــــــﺦ……..

آدمهای ساده را نمیتوانی ورق بزنی

ساده اند , فقط یک رو دارند …