دل نوشتهعمومینكته ها

اینگونه خدا مراقب ماست.

هرگاه در ترافیک گیر می افتید،

آسانسوری را از دست می دهید،

فرزندتان برای بیرون رفتن دبر آماده می شود و …

عصبانی نشوید!

آرام باشید و بدانید :

اینجا همان جا و همان لحظه ایست که خدا می خواهد، شما اینجا بوده

و جای دیگری نباشید!

و اینگونه خداوند در حال مراقبت از ماست…

نكته ها

اسلام حقيقي

 

دموکراسی میگوید : رفیق،حرفت را خودت بزن نانت را من میخورم

مارکسیسم میگوید :رفیق نانت را خودت بخور حرفت را من میزنم

فاشیسم میگوید:رفیق نانت را من میخورم حرفت را من میزنم تو فقط برای من کف بزن

اسلام حقیقی میگوید :نانت را خودت بخور حرفت را خودت بزن و من فقط برای این هستم که تو به این حق برسی

اسلام دروغین میگوید :تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی ار آن را جلوی تو می اندازیم و تو حرف بزن اما آن حرفی که ما میگوییم

 

دکتر علی شریعتی