خدا فراتر از تصورات ماست.

دل نوشته

There is nothing we can do to make God love us less