دل نوشته

زندگي ابدي نيست

زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت،

گاهی اوقات همه آن چیزی که یک انسان نیاز دارد، دستی برای گرفتن و قلبی برای درک شدن است.

یادمان باشد مهربانی زبانی است که:

برای کور دیدنی، برای کر شنیدنی، و برای لال گفتنی است.